Standardi latureille 2024 – USB type-C

Elektronisten laitteiden lataus yhdenmukaistuu EU-regulaation myötä. Myös Apple aikoo noudattaa uutta säännöstöä . Yhtiö vahvisti eilen iPhonen latausliitännän vaihtuvan sen omasta Lightningista USB-C:hen, joka on Euroopan Unionin uusi latausstandardi.

Neuvosto hyväksyi 24.10.2022 säädöksen, jonka mukaan USB type-C:stä tulee EU:n laturistandardi 2024 loppuun mennessä. Standardisoinnin mukaisesti kaikissa EU:ssa myytävissä elektronisissa laitteisa, kuten matkapuhelimet, tabletit ja kamerat, valmistajasta riippumatta, on voitava käyttää yhtä latausratkaisua. Keväästä 2026 alkaen velvoite ulottuu kannettaviin tietokoneisiin. Standardisointi koskee ensin langallisen kaapelin kautta ladattavia laitteita, mutta langattoman latauksen yleistyessä myös yhteentoimivuusvaatimusta koskevan normiston harmonisointi on päivitettävä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tarve yhteisille latureille on ollut esillä jo yli vuosikymmenen ja lainsäädäntöehdotus vuoden 2014 radiolaitedirektiivin muuttamiseksi tehtiin syyskuussa 2021. Yhteisen laturin käyttöönoton hyödyt ovat osa EU:n pyrkimyksiä välttää kielteisiä vaikutuksia kuluttajiin ja ympäristöön. Laturien uudelleenkäyttö ei pelkästään vähennä tarpeettomien laturien hankintakustannuksia, vaan myös sähköisen jätteen määrää.

Sen jälkeen kun Euroopan parlamentin ja Neuvoston puheenjohtaja ovat allekirjoittaneet Neuvoston 24.10. hyväksymän säädöksen, se julkaistaan virallisessa lehdessä. Direktiivin muutokset astuvat voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta. Jäsenvaltioilla on 12 kuukautta aikaa saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä ja lisäaikaa 12 kuukautta niiden soveltamiseen.

Muutetun radiolaitedirektiivin määräykset koskevat  latausprotokollia, tiettyjen radiolaiteluokkien latausliitäntöjä sekä kuluttajille annettavia latausominaisuuksia koskevia tietoja.

Esimerkiksi 3 artiklaan lisätään kohta, jossa määritellään olennaiset vaatimukset ja kohtaan lisätään myös uusi liite.

Artiklan 3 uusi 4 kohta edellyttää, että liitteessä (I osa) lueteltujen radiolaitteiden on oltava siinä kuvatun latausliitännän ja latausviestintäprotokollan mukaisia. Artikla myös mahdollistaa sen, että komissio voi delegoiduilla säädöksillä muuttaa uuden liitteen sisältöä siten, että  se koskee  tulevaisuudessa myös muun tyyppisiä lataustekniikoita, kuten langattomia latauksia.

Artiklan uusi liite (osa I) edellyttää, että matkapuhelimet ja samankaltaiset radiolaitteet  on varustettu USB-C –liitännällä silloin kun ne voidaan ladata langallisella latauksella. Jos laitteen lataus edellyttää  yli 5 voltin lataustehoa tai yli 3 ampeerin latausvirtaa tai yli 15 watin latausvoimaa , on käytetettävä USB Power Delivery -latausviestintäprotokollaa.

Uudessa 3 a artiklassa säädetään mahdollisuudesta toimittaa laitteet, kuluttajan valinnan mukaisesti,  joko latauslaitteen kanssa tai ilman.

Muutettu 10 artiklan 8 kohta sisältää uuden tietovaatimuksen, jonka mukaan tiedot latauslaitteen latauksen suorituskykyominaisuuksista ja tehonsyötöstä on annettava uuden liitteen II osan mukaisesti. Lisäksi komissio voi antaa delegointisäädöksiä, joilla liitteen II osan sisältöä muutetaan.

17 artiklassa vahvistetaan 3 artiklaan lisättyjen olennaisten vaatimusten vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, kun taas 40 ja 43 artiklaa muutetaan siten, että jäsenvaltioilla on toimivalta ryhtyä toimenpiteisiin vaatimustenvastaisia tuotteita vastaan.

Uudet säännöt eivät koske laitteita, jotka ovat olleet EU-markkinoilla jo ennen säädöksen antamista.

Lue lisää: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0547/COM_COM(2021)0547_EN.pdf

Lue lisää langattomasta latauksesta https://www.instagram.com/p/CZ1ovVgouuL/

Lue lisää radiolaitedirektiivistä täältä https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0291(COD)&l=enEU LAWEUROPEAN LAW