Itseohjautuvat autot: sopimus- ja tuotevastuu yrityskaupassa

Saksalainen monikansallinen teknologiayritys Bosch osti brittiläisen itseohjautuvien autojen ohjelmiston kehittelyyn erikoistuvan Five AI -yrityksen, jonka tavoitteena on ollut ajoturvallisuuden lisääminen ratkaisemalla itseohjautuvien autojen toimintaan liittyviä ongelmia. Yrityskauppa odottaa kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lisäksi kauppa herättää uusia oikeudellisia kysymyksiä sekä sopimustekniikan että lainsäädännön osalta. Regulaation osalta Saksa ja Iso-Britannia ovat toimineet edelläkävijöinä. 

Kansainvälisessä yrityskaupassa on huomioitava monia sopimusvastuuseen vaikuttavia asioita, kuten due diligence -prosessin suorittaminen, kaupan kohteeseen kuuluvan teknologian määrittely, asianmukainen sopimustekniikka, IPR, kyberturvallisuus, tuotevastuu sekä kansalliset lait ja lainsäädäntöprosessit. Sopijapuolten välillä oleva sopimusvastuu ja kolmansiin osapuoliin liittyvä tuotevastuu kuten myös muut pakottavaan lainsäädäntöön liittyvät riskit ovat teknisesti erillisiä, mutta käytännössä erottamattomia kysymyksiä. Tämä on huomiotava sopimustrategiassa ja -ehdoissa.   

Itseohjautuviin autoihin liittyvä tuotevastuu on herättänyt myös paljon keskustelua uuden tekoälyteknologian kehittymisen myötä ja sisältää useita oikeudellisia kysymyksiä, joita myös kyseistä teknologiaa koskevan yrityskaupan osapuolten pitää huomioida. Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen (1968) mukaisesti ajoneuvon täytyy olla koko ajan kuljettajan hallinnassa sitä ajettaessa ja vastuu ajoneuvon toiminnasta on kuljettajalla. Kuitenkin vuonna 2016 sopimusmuutoksella sallittiin automaattiset ajojärjestelmät. Suomessa sopimusmuutoksen hyväksyminen on säädösvalmisteluvaiheessa.

Täysin itseohjautuvien ajoneuvojen saapuessa markkinoille, on noussut myös lisää kysymyksiä valmistajan ja kuljettajan välisestä vastuunjakautumisesta. Kattavaa lainsäädäntöä ei ole, mutta YK:n tieliikenneturvallisuuden foorumi on julkaissut luonnoksen itseohjautuvien ajoneuvojen turvallisuussäännöistä.

Vuonna 2017 Saksa on toiminut edelläkävijänä ja ollut ensimmäinen valtio, joka on hyväksynyt itseohjautuviin ajoneuvoihin liittyvää lainsäädäntöä. Itseohjautuvien ajoneuvojen tuotevastuuseen liittyen Saksassa on käytössä kolmiportainen järjestelmä, jossa vastuu jakautuu ajoneuvon kuljettajan, omistajan ja valmistajan välillä. Kuljettajat ovat vastuussa ajamisesta ja ajoneuvon hallinnasta, vaikka käytettäisiin automaattista ajojärjestelmää. Onnettomuustilanteessa syntyvästä vahingosta ovat vastuussa sekä kuljettaja, että ajoneuvon omistaja, ellei vahinko johdu valmistajan tekemästä virheestä.

Myös Iso-Britanniassa on otettu askeleita tuotevastuun jakautumisen selkeyttämiseen. Automated and Electric Vehicles Act -säädöksessä määrätään, että kuljettajan pitää käyttää itseohjautuvaa ajoneuvoa siten kuin valmistaja on tarkoittanut. Tässäkin painottuu kuljettajan vastuu.

Wienin kansainvälinen tieliikennesopimus https://treaties.un.org/doc/Treaties/1977/05/19770524%2000-13%20AM/Ch_XI_B_19.pdf

Luonnos itseohjautuvien ajoneuvojen turvallisuussännöistä https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp1/ECE-TRANS-WP1-171e.pdf

Straßenverkehrsgesetz https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stvg/englisch_stvg.html

Automated and Electric Vehicles Act https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents/enacted