EU-sääntely Internetissä ja digitaalisilla markkinoilla

Following Aliant London’s update on UK’s Digital Information Bill, it is important to consider what has happened recently in the EU legal sector concerning digital information and market since it affects not only EU actors but international businesses doing cross-border transactions.

Internetin aikakausi on tuonut paljon uusia oikeudellisia kysymyksiä, joihin EU on pyrkinyt vastaamaan mm. digitaalisten sisämarkkinoiden strategiallaan ja siitä juontuvalla sääntelyllä sekä erinäisillä tietoturvasäädöksillä. Unionin tuomioistuimen päätös Schrems II (2020) nosti esiin kysymyksen siitä, onko Yhdysvaltalaisten yhtiöiden mahdollista käyttää vakiolausekkeita (standard contractual clauses, SCC) koskien tiedonsiirtoa EU-alueelta Yhdysvaltoihin.

Tämä on merkittävä kysymys kansainvälisille sähköisten palveluiden tarjoajille sekä niiden käyttäjille. Esimerkiksi Meta, joka tarjoaa Facebook ja Instagram -palveluita, on kommentoinut, että EU:n kanta EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tiedon siirtämiseen liittyen tekee vakiolausekkeiden käyttämisen mahdottomaksi, ja on mahdollista, ettei yhtiön palveluita voi tarjota enää EU:ssa tulevaisuudessa, vaikka kysyntää on laajasti. Euroopan komissio ja Yhdysvallat ovat vastanneet tähän maaliskuussa 2022 antamalla lausunnon yhteisistä tietoturvasäännöistä (Joint Statement on Trans-Atlantic Data Privacy Framework), jonka mukaan Yhdysvallat sitoutuu vahvistamaan yksityisyydensuojaa liittyen tiedonsiirtoon.

Lue lisää aiheesta:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2087

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4B6AB1C2CDD95BF567A9DB7AC9C2A15C?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1840227

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN

https://aliantlaw.fi/2022/02/16/eu-regulation-on-big-tech/

https://aliantlaw.fi/2022/08/09/eus-digital-single-market-directive/