COVID-19: Yt-neuvottelut

Hallitus hyväksyi useita väliaikaisia muutoksia työlainsäädäntöön tarkoituksena helpottaa yrityksien ja työntekijöiden tilannetta koronavirustilanteen aikana. Muutokset mahdollistavat toiminnan ja työvoiman sopeuttamisen nopeasti kysynnän heikentyessä poikkeusoloissa.

Alun perin muutokset olivat voimassa 1.4.–30.6.2020 asti, mutta hallitus pidensi muutoksien voimassaoloa 31.12.2020 asti.

On tärkeää huomioida, että laissa on määritelty vain vähimmäismääreet lomautusprosessille. Joillakin aloilla on käytössä työehtosopimus (TES), jossa on sovittu toisin kuin laissa lomautusprosessin eri vaiheiden kestosta ja muodosta. Tällöin sovellettavaksi tulee kyseinen TES ja sen määräykset. Onkin siis tarpeen ennen prosessin aloittamista tarkistaa, soveltuuko työehtosopimus ja oman työehtosopimuksen tilanne.

Esimerkiksi PAM:n neuvottelemat työehtosopimuksien väliaikaiset muutokset on listattu tässä: https://www.pam.fi/wiki/tyoehtosopimuksiin-koronaepidemian-vuoksi-tehdyt-muutokset.html


Nopeutettu lomautusprosessi (soveltuvat, ellei ole soveltuvaa työehtosopimusta)

Yt-lain piirissä olevien yrityksien lomautusprosessia on nopeutettu, jolloin määräajat ovat 5+5+5, eli neuvotteluesitys tulee antaa viisi päivää ennen neuvotteluiden alkamista, neuvotteluiden tulee kestää viisi päivää sekä itse lomautusilmoitus tulee antaa viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. On tärkeää huomioida, että sekä neuvotteluesitys että itse neuvottelut täyttävät sisällöltään Yt-lain 8 luvun vaatimukset poikkeustilanteesta huolimatta.

Yt-lain piirisssä olevat yritykset, joissa on poikkeustilanne Yt-lain 60 §:n mukaisesti voivat antaa lomautusilmoitukset ilman yt-neuvotteluja. Tämän pykälän mukaisesti työnantaja saa lomauttaa ilman yt-neuvotteluja jos ”yrityksen tuotanto- ja palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat yhteistoimintaneuvottelujen esteenä.” Poikkeaminen on mahdollista vain mikäli yt-neuvotteluiden esteenä ovat erityisen painavat syyt joita ei ole voinut tietää ennalta. Arvio poikkeustilanteesta tehdään tapauskohtaisesti.

Yritykset, jotka työllistävät säännöllisesti alle 20 henkilöä eivät ole Yt-lain piirissä vaan noudattavat lomautuksien osalta työsopimuslakia tai työehtosopimusta. Työehtosopimuslain väliaikaisen muutoksen myötä lomautusprosessi kestää 5 päivää. Työsopimuslain 5 luvun 3 §:n mukaisesti työnantajan on annettava työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta alkamisajankohdasta ja kestosta. Ennakkoselvitys on annettava työntekijälle tai heidän edustajilleen lomautuksen tarpeen tultua tietoon viipymättä ja sen jälkeen annettava heille tilaisuus tulla kuulluksi.

Määräaikainen lakimuutos mahdollistaa myös määräaikaisen työntekijän lomauttamisen samoilla työsopimuslain 5 luvun 2 §:n ehdoilla kuin vakituisen työntekijän.


Työsopimuksen purkaminen koeajalla

Väliaikainen muutos työsopimuslain 1 luvun 4 §:ään mahdollistaa koeajalla olevan työntekijän irtisanomisen tuotannollisen tai taloudellisen syyn nojalla. Edellytyksenä kuitenkin on, että purkamisen perusteena ovat työsopimuslain 7 luvun 3-4 §:n mukaiset perusteet.


Irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus pidennetty 9 kuukauteen

Väliaikainen muutos työsopimuslain 6 luvun 6 §:ään pidentää työntekijän takaisinottovelvollisuuden 9 kuukauteen tilanteissa, joissa työntekijä on irtisanottu tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä mutta työnantaja tarvitseekin työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin kuin mitä irtisanottu työntekijä on tehnyt. 9 kuukauden takaisinottoaikaa tulee noudattaa tilanteissa, joissa työnantaja on antanut varsinaisen irtisanomisilmoituksen työntekijälle lain voimassaoloaikana, eli ennen 31.12.2020.